Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Prawne aspekty ochrony rodziny w szkołach, urzędach i instytucjach kultury.

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

W dniu 13 marca 2019r., na Wydziale Teologicznym UAM odbył się wykład dr Tymoteusza Zycha, Dyrektora Centrum Analiz Prawnych i Członka Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Wykład nosił tytuł: „Prawne aspekty ochrony rodziny w szkołach, urzędach i instytucjach kultury" Nasza Izba była partnerem wydarzenia.

Temat ochrony praw rodziny w różnych obszarach życia publicznego staje się ostatnio bardzo ważny w debacie publicznej, ale również w kontekście podejmowanych przez różne środowiska polityczne i ideologiczne, prób kreowania nowych regulacji prawnych, mogących naruszać konstytucyjne prawa rodzin.

Na początku wykładu dr Zych przywołał, zapisaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasadę pomocniczości Państwa jako istotną przesłankę do interpretacji i oceny różnego rodzaju regulacji prawnych przyjętych i kreowanych aktualnie w Polsce, odnoszących się w szczególności do sfery rodziny, wychowania i edukacji. Prelegent podkreślał, że Państwo może, zgodnie z tą zasadą, wspierać rodziny w pełnieniu przez nie funkcji wychowawczych, ale to nie oznacza to uprawnienia do ciągłego i daleko idącego ingerowania w funkcjonowanie rodzin. Taka ingerencja jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy rodzina z jakiegoś powodu nie jest w stanie wypełniać prawidłowo swoich funkcji. Polska Konstytucja zapewnia rodzicom wolność i prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich poglądami, w tym przekonaniami religijnymi i nikt nie ma prawa, narzucać rodzinom rozwiązań, które mogłyby te konstytucyjne wolności i prawa naruszać.

Prelegent zwrócił uwagę, że obowiązujące w Polsce prawo oświatowe odnosi się do sfery edukacji, a nie do wychowania. Obowiązkiem szkoły i nauczycieli jest przede wszystkim nauczanie, a wychowanie dzieci, czyli kształtowanie ich osobowości, to główna prerogatywa i obowiązek rodziców. Dr Zych pokreślił pierwszeństwo rodziny w zakresie wychowania, szkoła może jedynie wspomagać tę wychowawczą rolę.

Poruszony został także temat standardów edukacji seksualnej wg WHO, w kontekście Karty LGBT+ przyjętej ostatnio w Warszawie. Dr Zych zwrócił uwagę, że nie jest to regulacja prawna, a jedynie deklaracja i nie daje ona podstaw do narzucania jakichkolwiek rozwiązań wychowawczych i treści dzieciom w placówkach edukacyjnych, na które nie byłoby zgody rodziców. Prelegent zwrócił uwagę na rolę Rad rodziców w szkołach. To właśnie Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określają finalny kształt programu wychowawczego i jest to ważny instrument w rękach rodziców, pozwalający blokować rozwiązania, które naruszałyby ich prawa i wolności konstytucyjne oraz byłyby nieuprawniona ingerencją państwa czy samorządu terytorialnego (jako organów prowadzących placówki edukacyjne) w wychowanie dzieci ii młodzieży.

Po wykładzie nastąpiła krótka sesja „pytań i odpowiedzi”. Tematem wiodącym okazała się potrzeba ochrony naszych rodzin, głównie dzieci, przed bezprawnym narzucaniem rozwiązań sprzecznych z ugruntowanych w naszej tradycji prawnej i kulturowej norm w wychowaniu i dążeniu do zbyt daleko idącej elastyczności w ich rozumieniu.

Niezwykle ciekawy i usystematyzowany wykład dra Zycha budził duże i żywe zainteresowanie licznie zgromadzonych uczestników, pośród których byli obecni członkowie naszej izby.

Wróć