Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

„Wielkopolska gospodarka – moc możliwości”- sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

utworzony przez Sławomir Malewski | |   Aktualności

Członek Zarządu Izby p. Sławomir Malewski uczestniczył w Sesji SWW, która w całości poświęcona była wielkopolskiej gospodarce.

Pan Sławomir Malewski stawił się na Sesji SWW na zaproszenie p. Zofii Szalczyk – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Wystąpienia prelegentów w trakcie Sesji w znacznej części odzwierciedlały tytuł sesji: „Wielkopolska gospodarka – moc możliwości”.

Podczas spotkania przedstawiono między innymi dane gospodarcze regionu na tle całego kraju, wskazujące na wysoką pozycję Wielkopolski, szczególnie w dwóch obszarach: kreowanie PKB i poziom bezrobocia. Udziału gospodarki naszego regionu w kreowaniu polskiego PKB  wynosi 10 %  (3 miejsce wśród województw, po woj. mazowieckim i śląskim). Wielkopolska wykazała się najwyższym w kraju wskaźnikiem wzrostu PKB w cenach bieżących – w 2015 r. był to wzrost o 6,1 %.  Wielkopolska odnotowuje również najniższe w skali kraju wskaźniki bezrobocia. Zgodnie z danymi GUSu z października 2017r.  stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wynosiła 3,8 %, kolejną pozycję zajęło województwo śląskie ze stopą na poziomie 5,2 %. Miasto Poznań zanotowało również najniższy poziom bezrobocia wśród polskich miast: 1,5%., natomiast wśród dziesięciu polskich powiatów z najniższą stopą bezrobocia znalazło się aż 6 powiatów wielkopolskich. Podczas obrad i wystąpień prelegentów zauważono, że niski poziom bezrobocia oznacza również problem niedoboru pracowników na rynku pracy. Z problemem tym boryka się wiele wielkopolskich firm.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Maciej Sytek w swoim wystąpieniu mówił o współpracy i wsparciu jakiego wielkopolskim przedsiębiorstwom udziela samorząd województwa. W wystąpieniu wskazano na aktualnie wykorzystywane instrumenty wsparcia w ramach programów finansowanych z funduszy UE, których operatorem jest samorząd województwa; są to zarówno dotacje bezzwrotne takie jak te pochodzące z  Wielkopolskiego Regionalnego Funduszu Operacyjnego (WRPO) oraz instrumenty zwrotne, takie jak te z  JEREMIE 2. Przestawiono również nową instytucję samorządu wojewódzkiego jaką jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju, dysponujący środkami finansowymi na wsparcie przedsiębiorstw, pochodzącymi z instrumentów zwrotnych z poprzedniej perspektywy finansowej UE (2007 – 2013).

Przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazała na możliwości współpracy polskich firm z agendami MSZ i polskimi placówkami dyplomatycznymi, w tym między innymi: spotkania tematyczne dla przedsiębiorców, analizy i raporty na temat współpracy gospodarczej z różnymi krajami oraz państwowe wizyty zagraniczne z komponentem gospodarczym.

Na sesji zaprezentowano również dwa przykłady wykorzystania środków unijnych w firmach. O swoich doświadczeniach opowiedzieli przedstawiciele dwóch wielkopolskich firm: HYDRO MARKO z Jarocina (branża: uzdatnianie ścieków) oraz AGRICO (branża: produkcja spożywcza).

Głos zabrał także przedstawiciel świata nauki: prof. UAM dr hab. Robert Kmieciak, który mówił o pracach zespołu badawczego, którym kieruje na WNS UAM, a który zajmuje się między innymi przygotowaniem propozycji rozwiązań w zakresie wzmocnienia roli samorządu gospodarczego w Polsce. Prof. Kmieciak zwrócił uwagę, że mimo iż izby gospodarcze i izby rzemieślnicze na mocy odpowiednich ustaw powinny spełniać rolę silnego samorządu, reprezentującego przedsiębiorców, de facto takiej roli nie spełniają. Zdaniem profesora przyczyną są między innymi: rozproszenie organizacji biznesowych, marginalne uczestnictwo (ok. 3 % firm zrzesza się w organizacjach reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców). Prof. Kmieciak wskazał na źródłowe, jego zdaniem, w tym zakresie wady systemowe, jakimi są niesprzyjające zmianie sytuacji zapisy ustawy o izbach gospodarczych uchwalone 30 maja 1989 r (przypis S. M.: jeden z ostatnich aktów prawnych sejmu PRL!). Mówca opowiadał się za zmianą statusu izb: ze związków prywatno – prawnych, jakimi izby są obecnie, na związki publiczno – prawne oraz wprowadzeniem powszechnej (obligatoryjnej) przynależności do izb.

Podobne zdanie na temat ustawy o izbach oraz kierunku pożądanych zmian w zakresie usytuowania i roli izb gospodarczych w polskim systemie prawnym i gospodarczym wyrażali także inni mówcy, w tym m. in.: Jerzy Bartnik (prezes Związku Rzemiosła Polskiego), mec. Tomasz Działyński (prezes Związku Pracodawców WIPH), a także Jacek Kulik z WZPP Lewiatan. Był to zatem dość spójny głos reprezentantów organizacji biznesu oraz świata nauki opowiadający się za uchyleniem dotychczasowej ustawy o izbach gospodarczych oraz wypracowaniem nowych regulacji w tym zakresie

W jednym z ostatnich wystąpień głos zabrał mec. Wojciech Celichowski, kierownik Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, który mówił o funkcjach i roli mediacji w sferze gospodarczej.

Na zakończenie obrad radni SWW przez aklamację przyjęli stanowisko sejmiku dotyczące dalszego, harmonijnego rozwoju gospodarczego regionu.

 

Wróć